ValmennusohjelmaPortaatToteutusMahdollisuuksia

Valmennuksen mahdollisuuksia oppimisyhteisöissä

Koulutuskonteksti

Dialogiosaamisen systemaattinen harjoittelu oppimisyhteisössä paljastaa toiminnan kehittämistarpeet. Kun valmentautuminen on päässyt käyntiin, ja kaikki ovat mukana dialogiosaamisen kehittämisessä, silloin voidaan keskustella puutteista ja antaa avoimesti palautetta. Dialogista työskentelyä kannattaa jatkuvasti vahvistaa. Viivytään tilanteen mukaan jokaisen menetelmäkortin kanssa työskentelyssä ja katsotaan, mitä se tuottaa ryhmässä. Tiettynä, esim. yhden päivän/viikon/kuukauden periodina otetaan haltuun jokin dialoginen toimintatapa. Kun se alkaa sujua, aletaan työskennellä toisen menetelmäkortin pohjalta taas yhden päivän/viikon/kuukauden ajan. Tämän jälkeen otetaan jälleen uusi toimintatapa työstettäväksi. Päivä-/viikko-/kuukausiharjoittelun jatkuessa yhdistetään aiemmin opittuja menetelmiä. Menetelmiä voi soveltaa monin tavoin oppimiseen ja tiedonluomiseen. Näistä vain yhtenä esimerkkinä Idätä ja kouli ja Harjoita kuninkuuslajia -menetelmät, jotka sopivat vaikkapa matemaattiseen ongelmanratkaisuun. Jo yhdenkin dialogisen menetelmän hallinta vie yhdessä ajattelemista ja tekemistä eteenpäin ja tuottaa uutta ja ennakoimatonta.

Tiimityö ja työryhmät

Tiimityössä ja työryhmissä voidaan toimia uudella tavalla dialogisten menetelmäkorttien avulla. Osallistujat saatetaan menetelmäkorttien avulla keskustelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla dialogisesti, kuten esim. symmetriaan nojaten, kehitteillä olevaa ajattelua näkyviin saaden, avoimin kysymyksin tiedustellen ja toisen kertomasta lisää tiedustellen, kompaktia ilmaisua pyytäen, omien käsitysten tiedostamiseen ja tarvittaessa syrjään vetämiseen ohjaten. Osallistujat valmentautuvat toimimaan edellä mainituilla tavoilla siten, että työskentelyä määrittävät dialogiset toimintatavat muuttavat selkeästi toimintakulttuuria ja yhdessä ajattelemisessa saavutettuja tuloksia.

Peli-idea oppimisyhteisöissä

Valmennuksen toteuttamisen voi perustaa myös peli-ideaan. Dialogiset menetelmäkortit ovat ikään kuin pelikortit, jotka edustavat tiettyä dialogista toimintatapaa. Jokainen yhteisön osallistuja nostaa työskentelyään varten määräajaksi tietyn kortin. Tehtävänä on sen jälkeen toimia yhteistyötilanteissa nostamansa kortin mukaan. Tietyn ajan päästä kortit pannaan kiertoon ja nostetaan uusi kortti, jonka jälkeen toiminta jatkuu tämän kortin mukaisesti. Tietyn kortin saanut toimii korostetusti nostamansa kortin mukaisesti keskustelussa; esimerkiksi tiedustelee avoimin kysymyksin, ottaa ja antaa vuoroja, kuuntelee sana sanalta, ketjuttaa, kertoo kehitteillä olevaa ajatteluaan, vetää omia käsityksiään syrjään ja alkaa positiivisesti ihmetellen rakentaa uutta näkökulmaa. Kunkin kortin haltija voisi myös toimia oppimisessa ja tiedonluomisessa tietyn dialogisen toimintatavan vartijana. Hän pitää huolta ohjaamalla ja palautetta antamalla, että tietty dialoginen toimintatapa vallitsee keskustelussa ja yhteisessä työskentelyssä.

Dialogisen oppimisprosessin rakentaminen

Dialoginen oppimisprosessi rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa puhtaiden avoimien kysymysten avulla; valitaan oppimisen teemat yhdessä, määritetään teemojen sisällöt yhdessä, tehdään yhdessä jokaiseen sisältöön kuuluvat, tutkivat avoimet kysymykset, kysymyksistä muotoillaan yhdessä oppimistehtäviä ja järjestetään ne prosessiksi, jossa hyödynnetään erilaisia toimintaympäristöjä. Teemat, jotka valitaan yhteisen työstämisen kohteeksi, ovat olennaisia oppimisen tavoitteiden kannalta.


Valmennusohjelma