Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Uuden ymmärryksen luominen

Kokonaiskuvan rakentaminen dialogisesti tarkoittaa, että keskustelussa ja tiedonluomisessa kuunnellaan tarkkaan jokaisen ajattelua. Yhteistä ymmärrystä rakennetaan erilaisten näkökulmien pohjalta, jotka kudotaan yhteen. Lopputulos on jokaiselle uusi. Dialogista kokonaiskuvan rakentamista voi tiedostavasti opetella tietyin menetelmin. Se tarkoittaa keskustelunaikaista toimintansa havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelemistä. Dialogiset toimintatavat ovat:

  • synteesin kutominen,
  • ajattelun tai toiminnan aukkokohtien paljastaminen,
  • uuden keskustelupolun avaaminen,
  • uusien kysymysten tuottaminen.

Menetelmiin pohjautuvia oppimis-/tiedonluomistilanteita voi suunnitella ja toteuttaa monin tavoin. Valitse menetelmä ja suunnittele, miten käytät sitä jonkin tiedon- tai ammattialueen asian oppimisessa tai tiedonluomisessa. Vaihtele menetelmiä dialogisten tilanteiden synnyttämiseksi. Mieti keskustelun ja yhteisen tiedonluomisen kohteeksi asia, jonka työstäminen edistää osallistujien ajattelua tai kehittää tavoitteena olevaa asiaa. Voit myös pyytää osallistujia määrittämään itse tilanteeseen sopivan olennaisen teeman. Laita menetelmä opiskelijoille tai osallistujille näkyviin ja kerro työskentelyohjeet. Kuuntele jokaisen menetelmän yhteydessä mainittu Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelun dialogikohtaus, koska se syventää menetelmän ymmärrystä.

Menetelmä 1: Kudotaan synteesi
Tavoitteena on, että osallistujat luovat synteesin (senhetkisen kokonaiskuvan) jostain oppimisen kohteena olevasta asiasta. Tavoitteena on sisällyttää synteesiin jokaisen osallistujan ajattelua, jolloin synteesi on kaikkien osallistujien yhteisen ajattelun tulos.
Menetelmä 2: Kudo synteesihelmi
Tavoitteena on, että osallistujat luovat synteesin (senhetkisen kokonaiskuvan) tietystä oppimisen kohteena olevasta asiasta. Tavoitteena on, että jokainen kutoo lisäksi henkilökohtaisen synteesin ainutlaatuisella persoonallisella tavallaan.
Menetelmä 3: Löydä puuttuvat palat
Tavoitteena on oppia paljastamaan jonkin asian ymmärryksen ja osaamisen aukkokohtia ja muotoilla niiden paikkaamiseksi uudet oppimisen tavoitteet kysymysten muodossa. Tarkoitus on oppia yhdistämään menetelmät Kudotaan synteesi ja Harjoita kuninkuuslajia – koe tiedustelemisen mahti.
Menetelmä 4: Tiedustele uraauurtavasti
Tavoitteena on oppia uutta ymmärrystä luotaessa tiedustelemaan ajattelua ja tiedonluomista uusille urille vievin kysymyksin. Tavoitteena on näin oppia avaamaan synteesin pohjalta uusia polkuja yhteisessä tiedonluomisessa. Uusille urille vievien kysymysten esimerkkejä löydät metodikortista Harjoita kuninkuuslajia – koe tiedustelemisen mahti.