Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Keskustelun kirkkaus ja elävyys

Dialoginen toimintaote tarkoittaa kirkkaan järjen käyttöä keskustelussa ja tiedonluomisessa. Tätä voi tiedostavasti opetella, mikä tarkoittaa keskustelunaikaista toimintansa havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelemistä. Dialogiset toimintatavat ovat:

  • vuoron ottaminen ja antaminen,
  • pysähtyminen ja keskittyminen,
  • sanatarkka vastaan ottaminen,
  • kuuntelu,
  • omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tiedostaminen,
  • omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen säätely
  • viipyminen toisen puheessa.

Viivy jokaisessa seuraavassa menetelmässä ja katso, mitä kyseinen dialoginen toimintatapa tuottaa tavoitteen saavuttamiseksi. Kuuntele jokaisen menetelmän yhteydessä mainittu Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelun dialogikohtaus, koska se syventää ymmärrystä. Yhdenkin toimintatavan entistä parempi hallinta edistää keskustelua sekä tuo uutta ennalta arvaamatonta yhdessä ajattelemiseen ja yhteistyöhön.

Dialogiseen toimintaotteeseen kuuluvien menetelmien avulla jokainen voi oppimisyhteisössä osallistua yhdessä ajattelemiseen ja tiedonluomiseen kirkasta järkeä käyttäen. Keskustelussa pysytään asiassa ja se on elävää. Olennaista on oppia suuntaamaan tarkkaavaisuutensa omiin dialogisiin toimintatapoihin, yhteen kerrallaan. Tiedostavan havainnoimisen kautta näkee, millaista kehittämistä juuri tietty toimintatapa itseltä vaatii. Kirkkaan järjen käyttöön kuuluvia toimintatapoja opetellaan, kunnes niistä tulee automaattisia. Olisi optimaalista, jos mahdollisuuden oppia saisi jo lapsena tai nuorena.

Menetelmiin pohjautuvia oppimis-/tiedonluomistilanteita voi suunnitella ja toteuttaa monin tavoin. Valitse menetelmä ja suunnittele, miten käytät sitä jonkin tiedon- tai ammattialueen asian oppimisessa ja tiedonluomisessa. Kun olet soveltanut tiettyä dialogista menetelmää osallistujien kanssa usein, jokainen oppii sen edellyttämän työskentelyn. Vaihtele menetelmiä dialogisten tilanteiden synnyttämiseksi. Mieti keskustelun ja yhteisen tiedonluomisen kohteeksi asia, jonka työstäminen edistää osallistujien ajattelua tai kehittää tavoitteena olevaa asiaa. Voit myös pyytää osallistujia määrittämään itse tilanteeseen sopivan olennaisen teeman. Laita menetelmä opiskelijoille tai osallistujille näkyviin ja kerro työskentelyohjeet.

Menetelmä 1: Keskusteluliput
Tavoite on oppia säätelemään omaa osallistumista keskusteluissa ja yhteisessä tiedonluomisessa niin, että jokainen puhuu ja kuuntelee myös toisen puhetta. Tarkoitus on, että jokainen saa puhua tai joutuu puhumaan ja että jokainen pääsee tai joutuu kuuntelemaan. Osallistuja sisäistää vuoroin puhumisen ja kuuntelemisen rytmin.
Menetelmä 2: Läsnäolen tässä ja nyt
Tavoite on oppia pysähtymään ja keskittymään hetkeen, jossa keskustelee toisen kanssa. Jos osaa pysähtyä ja keskittyä, silloin puhuu lyhyemmin ja ytimekkäämmin ja kuuntelee hyvin. Tiedostavan läsnäolon tilassa kuuntelee valppaasti sekä omaa että toisen puhetta. Tavoitteena on oppia sulkemaan kaikki ilmaisua ja vastaanottamista häiritsevä mielen sisältö pois. Jos osaa pysähtyä ja keskittyä läsnäoloon, mieli on silloin kirkas ja seesteinen ilmaisuun ja vastaanottamiseen.
Menetelmä 3: Kuuntelen sanatarkasti
Tavoite on oppia vastaanottamaan toisen puhetta sana sanalta - kuuntelemaan jokainen sana, vastakohtana puheen summittaiselle niputtamiselle ja informaation aukkokohtien omaehtoiselle täyttämiselle. Tavoitteena on oppia kuuntelemaan niin, että saa kaiken toisen kertoman informaation sellaisenaan käyttöön. Näin välttyy umpimähkäisen puheen vastaanottamisen aiheuttamilta, luulemisen ja kuvittelemisen haitoilta.
Menetelmä 4: Olettamusten vankina
Tavoite on oppia tunnistamaan ja tiedostamaan omia käsityksiä ja olettamuksia asioista. Omien käsitysten ja olettamusten tiedostaminen vaikuttaa tapaan, jolla niistä kertoo muille ja jolla ottaa vastaan muiden käsityksiä. Tiedostamisen seurauksena kehittynyt tapa heijastaa monenlaisten lähestymistapojen tutkailemisen mahdollisuutta.
Menetelmä 5: Viivytä ja ihmettele
Tavoite on oppia tarvittaessa viivyttämään omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tarjoilemista muille. Pyrkimyksenä on oppia vetämään ne tilanteen mukaan syrjään odottelemaan, myös mahdollista hylkäystä varten. Tavoitteena on, että viivyttämisen taidon myötä vapaudut ihmettelemään ja osallistumaan aidosti yhteiseen tiedonluomiseen.
Menetelmä 6: Viivyn vielä hetken!
Tavoite on oppia viipymään toisen puheessa tilanteen mukaan riittävästi, jolloin keskustelussa puhuttuun asiaan jäädään hetkeksi. Tavoitteena on oppia hidastamaan keskustelua niin, että jotain esiintuotua asiaa pohditaan yhdessä vähän kauemmin. Ajattelun idut saadaan hyödyksi, rikastamaan ja syventämään sisällöllistä ymmärrystä.