Home Dialoginen lämmittely Dialoginen asenne Dialoginen toimintaote Dialoginen hetki Dialoginen kokonaiskuva

Dialoginen asenne - suhtaudun ihmisystävällisesti ja vastavuoroisesti

Dialogiin valmistautunut mieli näkyy ja kuuluu dialogisena asenteena vuorovaikutuksessa. Suhtautuminen on ihmisystävällistä ja vastavuoroista. Dialogista asennetta voi tiedostavasti opetella. Se tarkoittaa silloin oman toiminnan havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelyä. Dialogista asennetta osoittavat toimintatavat ovat:

 • symmetrinen osallistuminen
  • aktiivinen osallistuminen ja siihen kannustaminen
  • minäkeskeisyydestä luopuminen
 • itsen ja toisen kunnioittaminen ja arvostaminen
 • vastavuoroinen toiminta, luottamus
  • dialogiin sitoutuminen
  • avoin, vilpitön ilmaiseminen.

Esimerkkitilanne

Edessäsi on omaan maailmaansa sulkeutuneiden, kivettyneiden, hyökkäävästi puhuvien, puhumattomien, toisiinsa välinpitämättömästi suhtautuvien ja ylimielisen oloisten yltiöindividualististen opiskelijoiden tai osallistujien lauma. Suhtautuminen oppimiseen ja yhteiseen tiedonluomiseen on: ei voisi vähempää kiinnostaa.

Miten tämän ryhmän saa osallistumaan työskentelyyn? Miten osallistujat saadaan havainnoimaan, tutkailemaan, arvioimaan ja säätelemään omaa toimintaansa dialogiseksi ja oppimissuuntautuneeksi? Dialogista asennetta kehittävien menetelmien avulla voi rakentaa oppivaa yhteisöä, missä se sitten onkin. Kuuntele jokaisen menetelmän yhteydessä mainittu Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelun dialogikohtaus, koska se syventää ymmärrystä. Menetelmien avulla oppii symmetristä osallistumista, aktiivista osallistumista, sitoutumista työskentelemään yksin ja yhdessä, välittämään toisista, toimimaan vastavuoroisesti, ilmaisemaan avoimesti ja vilpittömästi ja suhtautumaan itseen ja toisiin kunnioittavasti. Osallistujat harjaantuvat havainnoimaan, tutkailemaan, arvioimaan ja säätelemään tiedostavasti toimintaansa. Turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, niin sanotun dialogisen säiliön luomisen voi aloittaa dialogisilla tutustumismenetelmillä: Spontaani osallistuminen, Kulttuuriset skriptit, Lahjojen antaminen ja Perspektiivit (Dialogiset lämmittelymenetelmät).

Dialoginen asenne toiminnallisina kulmakivinä

Opettele havainnoimaan, tutkailemaan, arvioimaan ja säätelemään toiminnassasi seuraavia asioita:

 • symmetrisyys → puhun ja kuuntelen yhtä paljon
 • aktiivinen osallistuminen → tulen mukaan keskusteluun vetäytymisen vastakohtana
 • minäkeskeisyydestä luopuminen → olen vain yksi keskusteluun osallistujista
 • sitoutuminen → pysyn keskustelussa mukana myös vaikeissa tilanteissa
 • vastavuoroinen toiminta, luottamus → reagoin sensitiivisesti (herkin tuntosarvin); teen käytännössä pieniä toisen suuntaan osoitettuja, toista arvostavia ja huomioon ottavia tekoja; otan jokaisen huomioon ja mukaan enkä jätä ketään yksin tai pulaan
 • avoin vilpitön ilmaiseminen → kerron ajatteluani tilanteen vaatimusten mukaan – ilman ketunhäntää kainalossa
 • itsen ja toisen kunnioittaminen ja arvostaminen → ilmeissäni, eleissäni ja puheessani näkyy ja kuuluu itseäni ja toisia kunnioittava suhtautuminen – siis meillä on ihmisinä samanlaisen ihmisarvo.

Dialogista asennetta koskevien menetelmien avulla osallistujat samalla sekä tutustuvat toisiinsa että valmentautuvat dialogiseen keskusteluun ja tiedonluomiseen. Osata ajatella ja luoda tietoa yhdessä, ihmisystävällisesti ja vastavuoroisesti erilaisissa yhteisöissä, on aiempaa varmemmin mahdollista.

Menetelmä 1: Symmetrisesti
Tavoitteena on oppia osallistumaan symmetrisesti keskusteluun ja tiedonluomiseen. Se tarkoittaa osallistumista tasapuolisesti omaa ajattelua kertoen ja muiden ajattelua kuunnellen. Otetaan ja annetaan tilaa yhtä paljon itselle ja muille.
Menetelmä 2: Vertaisena
Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mitä tarkoittaa samanarvoisen (ei eriarvoisen) suhteen luominen toiseen. Tavoitteena on oivaltaa, että jokaisella ihmisellä on samanlainen ihmisarvo. Se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus omanlaiseen ajatteluun ja sen ilmaisemiseen. Dialogissa ja dialogisessa tiedonluomisessa on lupa vertaisena kertoa ajatteluaan muille. Kun oivaltaa samanlaisen ihmisarvon ja vertaisuuden merkityksen, silloin antaa arvon itselleen ja toiselle. Se tarkoittaa, että kunnioittaa itseään ja toista.
Menetelmä 3: Kehonkielelläni kertoen
Tavoitteena on oppia tunnistamaan omia kehonkielen viestejä. Se tarkoittaa taitoa nähdä itsensä ja kuulla itseään ikään kuin monitorissa. Monitorointia tehdään säännöllisesti, jotta opitaan tuntemaan omat tavat ja korjaamaan niitä tarvittaessa kunnioittavaan suuntaan.
Menetelmä 4: Vastavuoroisesti
Tavoitteena on oppia toimimaan vastavuoroisesti keskustelussa ja yhteisessä tiedonluomisessa. Tavoitteena on herätä vastavuoroisuuteen ja osata sitä osoittavia toimintatapoja.
Menetelmä 5: Ilman ketunhäntää kainalossa
Tavoitteena on oppia ilmaisemaan ajatteluaan avoimesti ja vilpittömästi keskustelussa ja yhteisessä tiedonluomisessa. Tavoitteena on oppia puhumaan siitä, kuinka itse henkilökohtaisesti ajattelee asioista. Näin oppii tuomaan keskusteluun ja yhteiseen tiedonluomiseen oman ainutlaatuisen tapansa ajatella asioista. Tavoitteena on myös saada toisilta yllättäviä uusia ideoita johonkin asiaan.