SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS

Mikä on sivulause?

* sivulause ei yksinään sisällä ymmärrettävää ajatusta
* tarvitsee täydennykseksi päälauseen

Jag är glad för att han kommer Olen iloinen, että hän tulee
Om jag inte hinner göra det i dag, är det färdigt i morgon Jos en ehdi tehdä sitä tänään,  se on valmis huomenna.

Sivulauseen sanajärjestys on suora, ts. subjekti on ennen predikaattia. Myös liikkuvat määreet ovat ennen koko predikaattia.

päälause SI
sidesana
SU
subjekti
LII
liikkuva määre
PRE
predikaatti

Är det så att x) Kalle nu bor i Borgå?
Hela familjen trivs bra eftersom x) de också har köpt ett nytt hus
De har nu ett hem som xx) alla länge har drömt om.
Jag undrar om xxx) Kalles son fortfarande spelar hockey.

Sivulauseen aloittaa 
(x alistuskonjunktio
(xx relatiivipronomini
(xxx epäsuoran kysymyksen aloittava konjunktio tai kysymyssana

Tavallisimmat alistuskonjunktiot, jotka aloittavat sivulauseen:
att (että), eftersom (koska), fast (vaikka), innan (ennen kuin), inte förrän (ei ennenkuin), när (kun), om  (jos)

HUOM! Men (mutta) ja för (sillä) aloittavat päälauseen.Ne ovat rinnastuskonjunktioita.

Tavallisia liikkuvia määreitä:
Kieltosanat: inte, aldrig (ei, ei koskaan)
Lauseadverbit: kanske, naturligtvis, verkligen (ehkä, luonnollisesti, todella)
Epämääräistä aikaa ilmaisevat sanat: alltid, aldrig, nu, ofta, redan, sällan, vanligen (aina, ei koskaan, nyt, usein, jo, harvoin, tavallisesti)

Lisää liikkuvia määreitä

Epäsuorat kysymyslauseet

Ruotsin kielessä varsinaiset ja epäsuorat kysymykset ovat aina erinäköisiä. Varsinainen kysymys on aina päälause, siinä on käänteinen sanajärjestys ja siinä myös esitetään kysymys.

Epäsuora kysymyslause on sivulause, minkä vuoksi sen sanajärjestys on aina suora ja liikkuvat määreet ovat asianmukaisilla paikoilla. Sen edessä on tavallisesti lyhyehkö päälause. Epäsuoraan kysymykseen ei tavallisesti odoteta vastausta.

Kysymys Päälause + epäsuora kysymys  
När kom du? Lena vill veta när du kom. Kysymys alkaa kysymyssanalla. (Muita ovat "vad, var, varför, hur, vart")
Varsinaisen ja epäsuoran  kysymyksen ainoa ero on sanajärjestys.
Är du färdig? Lena vill veta om du är färdig. Kysymys alkaa verbillä.
Ero: Epäsuoran kysymyksen alussa "om", sanajärjestys suora.
Vem kom?
Vilken bok är bäst?
Lena vill veta vem som kom.
Lena vill veta vilken bok som är bäst.
Subjekti on kysymyssana.
Ero: Epäsuoran kysymyksen subjektin jälkeen lisätään "som".