Evo-Life -yläpalkki
Haapajäärä

Evon luonto-opas

Evon Natura 2000 -alue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vuokkovyöhykkeessä. Suokasvillisuudeltaan se on vietto- ja rahkakeitaitten aluetta. Eliömaantieteellisessä aluejaossa Evo kuuluu  Etelä-Hämeeseen. Evo sijaitsee vedenjakaja-alueella, sen metsät ovat kivisiä ja vedet humusaineiden vuoksi ruskeita. Alueella ei ole suuria soita. Sen sijaan maaston notkelmissa on ollut korpia, jotka metsänhoidollisista syistä on aikoinaan ojitettu. 

Geologia (pdf) 
Vedet (pdf)
Luontotyypit, suojellut lajit ja suojelualueet (pdf)
Metsät, suot ja perinnebiotoopit (pdf)
Ennallistaminen ja lajisto Evolla (pdf)

Ympäristöministeriön Natura-sivut Natura 2000 -logo EU:n luonto- ja biodiversiteetti - sivut  (englanninkielinen)